ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เพื่อการศึกษา
..................................................................................................................................................................................
ยินดีต้อนรับสูเว็ปไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
เพื่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากทฤษฎีพื้นฐานสู่การปฎิบัติ
 
วัตถุประสงค์
..................................................................................................................................................................................
  1. เพื่อเรียนรู้เเนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสารสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการ
เรียนนรู้
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่อง ขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฬนา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3. เพื่อนำความรู้จาทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อมีกิจนิสัยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสารสนเทศทางการศึกษา

 

EDU: SociaNetwerk
       
 
  กดlikeเว็ปไซต์
 
Free Web Hosting