. รหัส :551120137
...................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล :นางสาวพัชรี  ทาสา
...................................................................................................................................
สังกัด :โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
..................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ :รำไทย ทำอาหาร
..................................................................................................................................
ผลงาน :วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
..................................................................................................................................
เบอร์โทร :0817948349
.................................................................................................................................
E-mail :kitty_jung--@hotmail.com
   
 
EDU: SociaNetwerk
       
 
Free Web Hosting