แบบทดสอบเรื่องขอบเขตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้หมายถึงข้อใด
การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง มูลค่าเพิ่ม
ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
ทรายหรือซิลิกอน เป็นสารแร่ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปตามชายหาด

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
(Information Technology )
(Biotechnology)
(Fermentation Technology)
(industrial technology)

3. การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวนการ (Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ข้อใดไม่ถูกต้อง
การจัดเก็บ
การรวบรวม
การวิเคราะห์
การสื่อสารระหว่างกัน

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
สามารถจำลองแบบระบบการวางแผนและทำนาย เพื่อทดลองกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก
ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเรา

5. ความแตกต่างระหว่าง “ข้อมูล” (Data) และ “สารสนเทศ” (Information)
“ข้อมูล” จะไม่สภาพความเป็นอยู่ส่วน“สารสนเทศ” เป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ
“ข้อมูล” จะคงสภาพความเป็นอยู่เสมอ ส่วน“สารสนเทศ” เป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ
“ข้อมูล” จะคงสภาพความเป็นอยู่เสมอ ส่วน“สารสนเทศ” เป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ
“ข้อมูล” จะคงสภาพความเป็นอยู่เสมอ ส่วน“สารสนเทศ” เป็นข้อความรู้ที่ไม่ได้ประมวลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

 
EDU: SociaNetwerk
       
 
Free Web Hosting